Lilla berg och Stora berg – en tilltrasslad härva

Om somliga kallar en bergsudde för Lilla berg och andra kallar den för Stora berg, då blir förvirringen stor. Om det i närheten finns en annan bergsudde, som på samma sätt av somliga kallas Stora berg och av andra Lilla berg, då blir det betydligt värre. Om det dessutom i närheten finns ett tredje berg, som också ibland har kallats Stora berg, då kan det inte gärna bli mycket värre. Denna begreppsförvirring råder tyvärr i Gunnebo, vid Stensjöns nordöstra strand, ett par stenkast från vår brostuga. Folk – däribland jag – frågar ibland, hur det egentligen förhåller sig. Ju fler svar jag har fått, desto mer förvirrad har jag blivit, men nu har det äntligen klarnat. Jag skall försöka reda ut den trassliga härvan.

 Två badplatser

Om man från parkeringsplatsen vid Gunnebobro och brostugan vandrar söderut på gångvägen utmed Stensjön, kommer man efter ungefär 100 meter upp på en lägre bergshöjd, som går ut i Stensjön. Härifrån har man utsikt mot Gunnebobro, Christinedal, Stensjöberg och Tallkottegatan. Här badar folk under vackra sommardagar. Då brukar berget vara fullt av folk. Här badade förr enbart män och pojkar. Detta badställe kallade William Olsson för “Pojkeplatsen”, och Axel Eriksson har använt det utmärkta namnet “Pojkeberget”. Tyvärr har dessa benämningar dock varit mindre brukade, men alla sagesmän är överens om, att här badade pojkarna.

 Fortsätter man söderut längs Stensjön, kommer man ner i en svacka. Den är nu ekbevuxen, men förr var den fri från växtlighet. Härnere står livräddningsredskap. Efter ungefär 20 meter kommer man upp på en mindre klippa. Härifrån har man vacker utsikt mot Hökekullen. Detta är Töseplatsen (William Olsson) eller Töseberget (Axel Eriksson). Tyvärr har även dessa benämningar varit mindre brukade, men alla sagesmän är ense om, att här badade flickorna.

 Namnen Lilla berg och Stora berg används om båda badplatserna

De flesta sagesmän använder namnet Lilla berg om Pojkeberget, den första och nordligaste av de två badplatserna. Många av dem har inte en aning om, att namnet Stora berg över huvud taget finns till. Vigon Ohlsson hävdade dock 1984, att detta ställe kallades Stora berg, och detsamma hävdade en gammal mölndalsbo, som talade med mig 1985. Stora berg var pojkarnas badplats. Lilla berg var flickornas. Lilla berg låg, enligt Vigon längre bort från Gunnebobro räknat än Stora berg. Märkligt nog har – enligt mina anteckningar – även Lasse Larsson sagt detsamma (både 1996 och 2006), fastän han vid förfrågan senare med stor bestämdhet har gjort gällande, att Pojkeberget är Lilla berg. (Kanske har han vid dessa tillfällen redogjort för andras uppfattningar. Rimligtvis har jag inte missuppfattat honom vid två tillfällen. Han uttrycker sig alltid klart och lättfattligt.)

 Går vi så söderut till Töseberget, skulle denna plats enligt Vigon Ohlsson och den gamle mölndalsbon ha kallats Lilla berg. Även Lasse skulle ha sagt så enligt mina anteckningar från 1996 och 2006, men egentligen är detta Stora berg, understryker han med bestämdhet. Han påpekar dock, att Stora berg är ett mycket märkligt namn för Töseberget, eftersom detta är mycket mindre än Pojkeberget. (Lasse använder inte själv benämningarna Pojkeberget och Töseberget.)

 Har man försökt att genomföra ett namnbyte?

I denna fråga har ingen rätt eller fel. Det rör sig helt enkelt om olika namnbruk. Ett namn kan dock vara starkare eller svagare knutet till en plats. Ett namnbruk kan också vara ursprungligt eller sentida. Klart är, att namnet Lilla berg i första hand och mycket starkt är knutet till Pojkeberget. Jag är övertygad om att Lasse och alla andra har rätt i detta. Namnet är som sagt  mycket starkt knutet till denna plats, och denna plats är dessutom det bästa badstället. Pojkeberget har säkerligen varit mer välkänt och mer i behov av ett namn än det andra stället. Påfallande är att flera sagesmän, som visste om både Pojkeberget och Töseberget, kände till enbart namnet Lilla berg (som namn för Pojkeberget) men inte hade hört talas om Stora berg som namn för vare sig Pojkeberget eller Töseberget. Till dessa sagesmän hör sådana mölndalskännare som William Olsson, Tage Enebacke, Axel Eriksson och Rolf Johansson. Även ett kronvittne vad gäller Gunnebos 1900-talshistoria som Thore Enemyr kände till enbart Lilla berg (som namn för Pojkeplatsen). Namnet Stora berg passar slutligen sällsynt dåligt som namn på Töseberget.

 Den enda tänkbara förklaring, som jag har kunnat finna till de egenartade namnförhållandena, är denna: Namnet Lilla berg har ursprungligen varit knutet till Pojkeberget, som har varit den utan jämförelse mest välbesökta badplatsen. I ett senare skede har man ansett sig behöva ett namn för Töseberget. Eftersom detta är mindre än Pojkeberget, har man då kallat detta för Lilla berg. Man har alltså flyttat eller rättare sagt försökt att flytta namnet Lilla berg. Pojkeberget har då fått det nya namnet Stora berg, eftersom det är större än Töseberget. Så långt var allt gott och väl, men det är svårt för att inte säga omöjligt att ändra ett invant och vedertaget namn. De, som visste hur det förhöll sig, har vägrat att kalla Pojkeberget för något annat än Lilla berg. Följden har blivit att de i stället har använt namnet Stora berg om Töseberget, fastän detta berg är betydligt mindre. Försöket till namnbyte har alltså i huvudsak misslyckats och i stället skapat förvirring. Hos de flesta var och förblev Stora berg ett okänt namn. De använde det inte om någondera badplatsen.

 Har man jämfört Lilla berg med Hökekullen?

Om ett berg kallas “Lilla berg”, finns ett större berg i närheten. Detta större berg har inte nödvändigtvis kallats “Stora berg”, men det måste ha legat i närheten, så att man kunde göra jämförelser. Detta större berg har givetvis inte varit Töseberget, som är betydligt mindre än Lilla berg.

Förr i världen kom ännu fler av badgästerna från Mölndal än nu. De som bodde i Gunnebo och norr om sjön var då inte många. Kommer man från Strandpromenaden eller Stensjöbacke, ser man Gunnebos höjder på andra sidan Stensjön. De är alla berg, men detta begriper man inte på avstånd, ty nästan alla bergen är klädda med ekskog och framträder som lövskogsklädda åsar eller kullar. Endast två nakna klippor syns, dels Lilla berg (Pojkeberget), dels Hökekullen, som har en hög, naken bergssida åt sjön. Dessa två berg har fyra saker gemensamma: Båda är helt eller delvis kala, båda skjuter fram som uddar i sjön, båda används som badplatser, båda var – och är – som följd härav mycket kända bland mölndalsborna. Hökekullen är både högre och större än Lilla berg. Uppenbarligen har man haft Hökekullen för ögonen, när man kallade Pojkeberget för Lilla berg. Dessa slutsatser drog jag utifrån mina synintryck vid vandringar på andra sidan Stensjön. Slutsatserna fick dock senare stöd av Axel Eriksson, som meddelade, att Hökekullen ibland även kallades Stora berg. (Ibland kunde Hökekullen även kallas Ekekullen, berättade han. Man har alltså förväxlat Hökekullen i Gunnebo med Ekekullen vid Enerbacken.) Här har vi alltså ett tredje berg vid Stensjön, ett tredje berg som har kallats Stora berg, lyckligtvis bara ibland.

Stensjön drog som bekant till sig badgäster och lekande ungdomar från de mest skilda håll. Dessa bildade olika kretsar eller gäng, som oftast inte hade något med varandra att göra. Följden kunde bli, dels att de inte använde samma ortnamn, dels att de använde samma ortnamn om olika platser. Vi har två berg, som har kallats för Lilla berg, och inte mindre än tre, som har kallats för Stora berg.

 Hur gör vi i framtiden?

Vilka namn bör vi använda? Så frågar sig kanske en och annan vid det här laget.

 Hökekullens namn är välkänt alltifrån rike Hallens dagar, då John Hall den yngre använde detta ortnamn på sina skisser. Hökekullen har aldrig annat än undantagsvis kallats något annat än Hökekullen eller Hökullen. Här är allt självklart.

 Pojkeberget bör givetvis kallas Lilla berg, eftersom detta namn är mest känt och använt.

 Den enda fråga som är svår, är vad Töseberget bör kallas. Man bör inte kalla ett av Gunnebos minsta berg för “Stora berg”. Varför inte i stället kalla denna bergknalle för Töseberget? Kanske är frågan emellertid överflödig. Aldrig eller åtminstone sällan badar någon här numera, och därmed har nog behovet av namn på denna knalle försvunnit.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s