Fregatten Jylland vann slaget och uppmärksamheten

Det allra sämsta sättet att förvara båtar är att låta dem ligga i vatten. Under vår semesterresa i Danmark 2017 fann Niklas Krantz och jag, att danskarna var mycket väl medvetna om att båtar inte bör ligga i vatten. I Ebeltoft svävade fregatten Jylland i luften, helt fjärmad från havsvattnet.

Kyrkbåtar i båthus

Fregatten Jylland ligger i torrdocka, men på avstånd ser hon ut att ligga i vatten. Foto: Lars Gahrn.
Fregatten Jylland ligger i torrdocka, men på avstånd ser hon ut att ligga i vatten. Foto: Lars Gahrn.

Redan vikingarna visste hur det skulle gå till. Man drog upp fartygen på land, när man inte behövde använda dem längre. Dalkarlarna vet hur det skall vara. När de har återvänt från kyrkan i sina kyrkbåtar, drar de upp dem på land, in i båthusen, där de är skyddade även för regn. Av många orsaker är det olämpligt att låta regalskeppet Wasa ligga i vattnet. Hon är nu uppställd i ett skyddande glashus, som påminner om Snövits glaskista. Alla fartyg läcker, frågan är bara mer eller mindre. Järnfartyg rostar. Träbåtar ruttnar eller angrips av skeppsmask. Vatten behövs för att båtar skall kunna färdas framåt, men där upphör fördelarna.

Fregatt i torrdocka

Ett långt träskrov är äntligen skyddat mot väta underifrån.
Ett långt träskrov är äntligen skyddat mot väta underifrån.

I Ebeltoft har danskarna lagt fregatten Jylland i torrdocka. Skrovet ligger i en ställning. Så mycket av skeppet, som skulle vara nedsänkt i vatten, befinner sig under torrdockans överkant. På avstånd får man intrycket att skeppet trots allt ligger i vatten. Här kommer dock vatten aldrig att fyllas på. I skeppets botten finns nämligen en öppning, så att man tack vare en trappa kan komma ner på bottnen av torrdockan. Här nere kan man vandra omkring och se skrovet underifrån och snett underifrån. Det är en mäktig upplevelse. Även den stora propellern kan man se på detta vis. Jag skriver detta för att fästa uppmärksamheten på ett mycket bra sätt att förvara fartyg bevara dem från vatten. I framtiden kommer ostindiefararen Götheborg att ha seglat i färdigt. Hon bör då skyddas från både rötskador och skeppsmask. (Tyvärr lär skeppsmasken ha angripit henne.) Danskarna har givit oss ett utmärkt exempel på hur man kan göra.

Slaget vid Helgoland

Schwarzenberg har skjutits i brand av danskarna. En av flera oljemålningar, som visar slaget vid Helgoland.
Schwarzenberg har skjutits i brand av danskarna. En av flera oljemålningar, som visar slaget vid Helgoland.

Fregatten Jylland är en stor sevärdhet. Hon byggdes redan 1857-1860 och följde i många avseenden de gamla mönstren. Ångdriften och propellern var nyheter, men i övrigt överensstämde hon med de gamla krigsskeppen. Hon var helt och hållet byggd i trä. Seglen och inte ångan var den viktigaste drivkraften. Kanonerna var slätborrade framladdningskanoner. Detta innebar att tidsåtgången för laddning var större än på en bakladdningskanon. Dessutom var träffsäkerheten sämre än för en räfflad kanon. Anledningen till att man har varit så angelägen om att bevara henne är, att hon var med i slaget vid Helgoland 1864 under det olycksaliga kriget 1863-1865, då Preussen och Österrike anföll Danmark för att erövra hertigdömena Slesvig och Holstein. Tyvärr lyckades de med detta. Tyskarna var nämligen i alla avseenden överlägsna och segerrika till lands. Tack vare den starka danska flottan härskade danskarna dock – som vanligt – till havs. Österrikarna sände då fregatterna Schwarzenberg och Radetzky tillsammans med mindre preussiska örlogsfartyg mot Danmark för att bryta danska flottans blockad av tyska hamnar. I Nordsjön befann sig en dansk eskader bestående av fregatterna Nils Juel och Jylland samt korvetten Heimdal. Eskaderchef var örlogskapten Edouard Suenson. Den 9 maj 1864 möttes de två eskadrarna i närheten av Helgoland. De båda eskadrarna beskjuter varandra våldsamt i två timmars tid, men skjutavståndet är länge alldeles för stort, och träffsäkerheten är dålig. Inget av fartygen sänks eller erövras av fienden. Förlusterna i manskap är mycket små.

Dansk seger

Jyllands vapen – ett av flera väl utförda träsnideriarbeten.
Jyllands vapen – ett av flera väl utförda träsnideriarbeten.

Avståndet mellan skeppen minskar, och träffarna blir alltfler. Danskarna inriktar sig på att träffa Schwarzenberg, som får ta emot 70 skott. Tyskarna inriktar elden i första hand på Jylland, som är det mittersta av de danska skeppen. Schwarzenbergs förmast blir avskjuten och fattar eld. Brand ombord på ett träfartyg, som innehåller ett stort lager av krut, är en mycket allvarlig fara. Tyskarna avbryter striden och seglar undan mot Helgoland. Deras försök att vinna sjöherravälde och avbryta danskarnas handelsblockad har misslyckats. Danska flottan har segrat. Edouard Suenson styr mot Kristiansand, där de stupade begravs. (Danskarnas förlustsiffror är mindre än hälften av tyskarnas.) Därefter seglar eskadern till ett jublande Köpenhamn. Äntligen en dansk seger! Danmark har återigen visat sig behärska havet. Detta krig mot Österrike och Preussen är Danmarks sista krig. (Vid Tysklands anfall den 9 april 1940 bjöds som bekant inte något nämnvärt motstånd.) Sjöslaget vid Helgoland är Danmarks sista seger. Bläddrar man i skildringar av krigets historia, finner man snart historiemålningar, som visar skeppen i kamp mot varandra. Det har varit angeläget att minna om denna seger i bild.

Oerhörda kostnader för bevarande

Amputation av sårad sjöman.
Amputation av sårad sjöman.

Av samma orsak har det varit angeläget för danskarna att bevara ett av fartygen, som har deltagit i sjöslaget. Mycket arbete samt pengar, pengar och åter pengar krävs för att bevara och hjälpligt hålla i stånd ett träfartyg. Jylland har givetvis genomlidit all förnedring, som kan drabba ett utrangerat fartyg: plundring av allt lösöre, förruttnelse, förfall, kölsprängning och förlisning vid kaj. Då och då har faran varit överhängande att hon skulle huggas upp, men danskarna har inte gett sig. Nu är hon upprustad och i bättre skick än någonsin. Danskarna har berikat vårt kulturarv med ett museifartyg i bästa möjliga skick. På grund av kostnaderna och träets förgänglighet finns tyvärr inte många äldre fartyg bevarade. Fregatten Jylland ger besökarna en stor upplevelse. Visst kan man gå på sjöfartsmuseer och titta på fartygsmodeller eller oljemålningar, men att träda in i verkligheten är något helt annat och större.

Prins Carl (konung Håkon) var ombord

Slaget vid Helgoland 1864 är den största händelsen i fregattens långa historia, men ciceronerna erinrar gärna om att prins Carl av Danmark fick sin sjömansutbildning ombord 1886-1887. Prinsens porträtt hänger på en vägg (förlåt, ett skott) ombord. Namnet Carl väntar man sig verkligen inte att finna inom danska kungahuset, där helt andra mansnamn går i arv. Orsaken till det ovanliga namnet är att prinsen var dotterson till konung Karl XV av Sverige och Norge. (Norrmännen kallar honom numera Karl IV.) Prinsen blev så småningom kung av Norge och känd som Håkon VII. Han var en ”meget god konge”, säger man ombord på Jylland. Norrmännen instämmer; de har givit honom hedersnamnet ”Håkon Rakrygg” på grund av hans beslutsamma kamp mot den tyska ockupationsmakten. Prins Carl eller kung Håkon är bara en av många kungligheter, som har farit med skeppet. År 1874 byggdes hon nämligen om till ”kongeskib”, alltså danske kungens chefsfartyg. Fartyget fick nu kungliga gemak och salonger längst akterut. All denna härlighet (rekonstruerad) kan man ta del av också i våra dagar. År 1875 eskorterade Jylland konung Oscar II av Sverige och Norge, då han seglade från Helsingborg till Köpenhamn. Konung Oscar hade en gedigen utbildning som sjöofficer och lång tjänstgöring till sjöss. Han älskade sjölivet. Man har all anledning att föreställa sig att han med stor förtjusning tog tillfället i akt att beskåda och granska det redan då berömda fartyget. År 1892 är skeppets storhetstid slut. Rigg, artilleri och maskineri tas bort. Vägen tillbaka har varit lång, men nu är vi där.

Rosa kanon

Niklas Krantz vid den rosa Barbiekanonen – ett av danskarnas sluga och framgångsrika PR-trick för att dra uppmärksamheten till sig.
Niklas Krantz vid den rosa Barbiekanonen – ett av danskarnas sluga och framgångsrika PR-trick för att dra uppmärksamheten till sig.

Kommer man ombord, bör man inte tala om, att man är svensk. Danskarna svär nämligen ve och förbannelse över de svenska gjutjärnskanonerna. Så här mer än 150 år efter skeppets färdigställande har vi nämligen kommit underfund med att kanonerna egentligen var föråldrade, när de beställdes. Det insåg man nog inte på den tid, då det begav sig. Moderniseringen av världens örlogsflottor (och arméer) gick med nutida mått mätt förtvivlat långsamt. Det, som tidigare hade varit mycket bra, kunde väl duga även i framtiden? Så tyckte och trodde man. Lyckligtvis var även fienderna långsamma i förändringsarbetet, och som bekant var Jylland ett tillräckligt fruktansvärt örlogsskepp för att vinna slaget 1864. En sak är vi svenskar emellertid helt oskyldiga till, nämligen färgen på skeppskanonen vid ingången till museihallen. Kanonen är rosa, målad i Barbies och alla kvinnliga flickors färg. Niklas Krantz och jag skrattade gott, när vi såg den rosa kanonen. Vi förstod, att vi och alla andra besökare var utsatta för en slug PR-kupp. Här i världen gäller det att väcka uppmärksamhet och synas. Att danskarna lyckades väcka uppmärksamhet framgår av att jag skriver dessa rader. Antalet bevarade skepp är litet, men antalet bevarade kanoner är stort. Endast i undantagsfall skrivs något om någon av dem, men nu har jag skrivit mycket om den rosa kanonen enbart med anledning av färgen. Danskarna vet hur de skall göra. Fregatten Jylland vann inte bara slaget vid Helgoland utan även slaget om uppmärksamheten (bland annat tack vare den rosa kanonen). Mycket bra arbetat!

Läs vidare

En god redogörelse för det mesta, som man vill veta, finns i boken: Fregatten Jylland vandt slaget. Text: Fregatten Jylland och Mogens Greve. Redaktion: Fregatten Jylland (2017, 94 sidor, omslagen inräknade, rikt illustrerade). Bokens titel förklaras av att även tyskarna utropade sig som segrare. Vad får man inte höra genom krigspropagandan!? Om det ena av de två stora fartygen blir skjutet i brand, och om hela eskadern flyr undan, kan man dock inte utropa sig till segrare utan att utmana löjet. Danskarna vann slaget, och hör sen!

 

Annonser

Låt Trollhätte kanal leva!

Båtar av alla slag har gått uppför och nedför älven i en aldrig sinande ström. Även en kunnig sjöfartshistoriker borde kunna bli överraskad över myllret av farkoster. Bo Björklund har i sin senaste bok även blivit sjöfartshistoriker. Hans senaste storverk har titeln: Bo Björklund, Göta älvdalen: Berättelser och bilder (Förlag: Acta Risvedensis, 2016, 304 rikt illustrerade sidor i A4-format, ISBN 978-91-639-2015-8). Boken har sitt värde dels som en sammanfattning av den synnerligen rikhaltiga litteraturen om bygderna vid älven, dels som fördjupning inom många skiftande ämnen. Jag har skrivit om den i en föregående artikel, men det finns mycket mer att skriva i detta ämne. Innan jag går in på sjöfarten vill jag dock uppmärksamma ett annat ämne.

Vasstäkt

Elfängen är en av de många ångbåtar, som förekommer på bild i Bo Björklunds verk om Göta älv.
Elfängen är en av de många ångbåtar, som förekommer på bild i Bo Björklunds verk om Göta älv.

Vissa företeelser, som förr var av stor betydelse, kan i våra dagar helt sakna värde. De kan därför nästan helt sakna dokumentation i befintliga källor. Vass betraktas av många idag som ett ogräs. På grund av övergödning växer vassruggarna till, och vattendragen kan på detta sätt växa igen. Att sälja vass är i våra dagar en omöjlig uppgift. Förr i tiden kunde man dock använda vass som taktäckning och halm i ladugården. På 1500-talet skulle bonden Asser Kongh i Krokslätt årligen erlägga bland annat en halv trave rör (vass) i kronoskatt. (Sigfrid Eyton, Asser Kongh i Krogslet, artikel i Faesbiaerghia nummer 3, 1934, s. 18.) Denne man hörde hemma vid Mölndalsåns nedre lopp, där sankmarkerna då var stora och vassruggarna antagligen likaså. Vass bör ha funnits i stor myckenhet även i älven. I Göteborg har vi ju fortfarande ortnamnet ”Gullbergs vass”, men var finner man minnen av vasstäkt?

Vass på Trafiks tak

Elfkungen gör fortfarande turer på älven. Vanligtvis ligger båten förtöjd ovanför den äldsta slusstrappan i Trollhällan. Foto: Lars Gahrn.
Elfkungen gör fortfarande turer på älven. Vanligtvis ligger båten förtöjd ovanför den äldsta slusstrappan i Trollhällan. Foto: Lars Gahrn.

Endast genom tillfälligheter får man kännedom om sådant som vasstäkt. I en skrift om ångaren Trafik af Hjo läser man följande om förhållandena under andra världskriget: ”Det var svårt med foder åt djuren och då bärgades vass på sjön Tåkern inte långt från Hästholmen. Vassen bärgades på isen och pressades ihop till balar. Vassbalarna var mycket skrymmande, för att inte inskränka till övrig last lades vassen på Trafiks tak högt upp mot skorstenen. Maskinist Ivar Lundström ansåg detta för näst intill självmord; man eldade med ved och gnistflagorna yrde hela tiden över skorstenskransen. Man hade tur, den eldfängda lasten tog inte eld.” (Claes-Göran Wetterholm, Ångaren Trafik af Hjo: en hundraårig trotjänares berättelse: Sällskapet s/s Trafiks Vänner, Förlag Båtdokgruppen, Skärhamn, 1992, s. 40.) Tack vare maskinistens med all rätt upprörda känslor har denna minnesbild bevarats till eftervärlden. Har liknande förekommit på Göta älv? Bo Björklund har funnit en uppgift att husen i Nya Lödöse ”oftast” var ”täckta med vassrör som lätt antändes”. Man har all anledning att förmoda, att denna vass eller mycket av den kom från ”Gullbergs vass”, men därom har källorna ingenting att förtälja. Den tid, då vass var en viktig tillgång, är nog avlägsen och ligger långt tillbaka i historien. Jag har talat med Mölndals lantbruksveteran Sven Olof Olsson (född 1926). Han har mycket riktigt varit med och rensat Stora Ån i Fässbergsdalen från vass. Denna vass togs dock aldrig till vara. Han hade inte heller hört talas om att så skulle ha skett under hans fars eller farfars tid. Hans farfar kom till gården 1893. Innan taktegel blev vanligt förekommande kan dock vassens värde ha varit ett annat. Även viktiga förhållanden kan vara näst intill osynliga i källorna. Därför blev jag utförlig om vassen.

Ångbåtskrönika

De avsnitt, som ger flest fördjupningsuppgifter, är kapitlen om sjöfarten på älven. Bo Björklund har suttit och gått igenom Elfsborgs Läns Tidning och tagit vara på uppgifterna om sjöfart (och mycket annat). Björklund åstadkommer på detta sätt en sjöfartskrönika, som är utförlig, åskådlig, fängslande och mycket vederhäftig. Man kommer här det förflutna mycket nära. Närheten till det förgångna skapas också av alla utsökta ångbåtsbilder, som Björklund har lyckats leta fram. Bilderna i detta (och alla andra) avsnitt är många, vältagna och utmärkt återgivna i tryck. För alla ångbåtsvänner – och vi är många – är detta en bok, som man inte kan låta bli att läsa. Samtidigt får man snart klart för sig (om man nu inte skulle veta det på förhand), att vi som åker ångbåt i dag för nöjes skull åker både trevligare och säkrare än ångbåtspassagerarna under ångbåtarnas storhetstid.

Slarv med lasten

Visst är 1916 års slussar (till höger) betydligt större än 1844 års (till vänster), men skillnaden är inte så stor som man skulle kunna tänka sig. För vår tids sjöfart är 1916 års hundraåriga slussar i alla händelser alldeles för små. Foto: Lars Gahrn.
Visst är 1916 års slussar (till höger) betydligt större än 1844 års (till vänster), men skillnaden är inte så stor som man skulle kunna tänka sig. För vår tids sjöfart är 1916 års hundraåriga slussar i alla händelser alldeles för små. Foto: Lars Gahrn.

Då lade man till vid varje brygga för att låta folk gå iland eller stiga ombord. Av lönsamhetsskäl tog man ofta ombord fler passagerare än vad som var trevligt och lämpligt. Resenärerna hade det trångt. Dessutom skulle de trängas med last. Man lossade och lastade vid var och varannan brygga. För att lossning och lastning skulle gå så snabbt som möjligt, lät man lasten ofta stå på däck. Båtens tyngdpunkt kom därför att förskjutas uppåt, från lastrummet till däcket. Faran ökade för att fartyget skulle slå runt. Så skedde 1908 med ångaren Göta Elf. När båten lämnade kajen i Göteborg, krängde den omedelbart och lade sig på sidan. Många människor blev innestängda i skrovet, som började vattenfyllas. Tjugofem av dem drunknade. Den, som har läst på om ångbåtar, vet att slarv med lasten har lett till fler olyckor. Freja på Fryken och Per Brahe på Vättern hade inte behövt sjunka. Göta Elfs kantring var lika onödig.

Järnvägarna tog över passagerarna

Järnvägarna tog över mycket av passagerartrafiken och på sikt konkurrerade de ut passagerartrafiken på älven. När järnvägarna kom, var sjöfarten dock så stark, att man tog hänsyn till den vid linjedragningen. Åtminstone delvis av hänsyn till sjöfarten drogs Bergslagsbanan inte förbi Lödöse, Göta, Lilla Edet och Vänersborg. Följden blev att dessa orter så att säga hamnade vid sidan om. Framtiden hörde järnvägarna till, men älven och Trollhätte kanal förblev viktiga farleder för lastfartyg. På grund av de utmärkta järnvägsförbindelserna och alla intressanta sevärdheter i älvdalen sitter jag sommartid ofta på ett tåg och spanar ut över älven. Skall jag upptäcka någon båt? Numera är det glest mellan båtarna, men båtarna blir allt större och tar allt fler ton. Frågan är om sjöfarten har någon framtid på älven. Slussarna räknades vid sin tillkomst som stora, men de anses nu vara små.

Låt Trollhätte kanal leva!

Trollhätte kanal var färdig år 1800. Efter 44 år byggdes en ny slusstrappa för större fartyg. Den var färdig 1844. Efter ytterligare 72 år byggdes en tredje slusstrappa för ännu större fartyg. Den stod färdig 1916. Denna tredje slusstrappa fyllde 100 år under 2016. Denna slusstrappa har väntat längst på en ersättare, och den väntar fortfarande. År 2030 har den nu 100-åriga och då 114 år gamla slusstrappan tjänat ut. Med andra ord: det är dags för beslut. Björklund skriver: ”På 1990-talet fraktades årligen cirka 3,5 miljoner gods på älven. 10 fartygsresor per dag motsvarande 525 järnvägsvagnar eller 350 långtradare varje dag året om.” (Se sidan 46.) Så mycket gods får inte plats på järnväg och landsväg. Låt Trollhätte kanal leva! Vi har inte råd med att låta kanaltrafiken tyna och dö bort. Om så skulle ske, blir satsningarna på järnväg och landsvägar mångdubbelt dyra.

Klicka här för denna artikel som pdf

Göta älv – en farled utan motstycke

Vid en viktig farled eller väg kan man finna det mesta. Sällan har denna sats varit så sann som i fråga om Göta älv. Här har vikingarna seglat med sina knarrar och sina långskepp. Här har hanseaterna seglat med sina koggar. Här har Göta kanals ångbåtar gått uppför och nedför älven.

Erfaren författare

Från Lärjeholm (som ses på denna bild) och upp till Vänern får vi en grundlig genomgång av älvens historia och bygderna kring Göta älv. Även Göteborg (från Lärjeholm och ut till Röda sten) behandlas men mera översiktligt.
Från Lärjeholm (som ses på denna bild) och upp till Vänern får vi en grundlig genomgång av älvens historia och bygderna kring Göta älv. Även Göteborg (från Lärjeholm och ut till Röda sten) behandlas men mera översiktligt.

Tack vare de goda förutsättningarna för varuforsling uppstod alla slags verksamheter utefter älven. Bo Björklund bor i Älvängen, som har ett Repslagarmuseum. Som historieintresserad lärare har han inte kunnat undgå att känna historiens vingslag. Tillsammans med Karl Eric Andersson har han tidigare skrivit tre böcker om Risveden. Han har på egen hand skrivit en bok om Kilanda säteri. Under 2016 har han fullbordat och utgivit en bok om Göta älv från mynningen i Älvsborgsfjorden ända upp till Vänersborg vid Vänern, där älven börjar.  Huvudvikten i boken ligger på området från Göteborgs tidigare gräns vid Lärjeholm ända upp till Vänersborg vid Vänern, där älven börjar. Han förklarar själv, varför han inte behandlar den nedersta delen av älven lika utförligt: ”Platser och verksamheter som finns beskrivna i andra böcker ganska sent har fått liten eller ingen plats. Sådana är Göteborg, Surte och Älvängen. Agnesberg, Nol, Alafors, Göta och Lilla Edet har det däremot inte skrivits något om eller inte skrivits om på väldigt länge. Där har jag lagt lite mera krut. Göteborgs hamn sträckte sig förr till Lärjeholm. Där fanns i älven ett vitmålat fat med en nyckel målad på fatet. Det vita fatet kallades ”Nyckelbojen”, berättade Rolf A Johansson i Trollhättan. Hur det är i dag vet jag inte. Det kan vara så att Trollhätte kanal här har sin ena ändpunkt.”

Långvarigt arbete

Bo Björklund har åstadkommit en bred och omfattande krönika, men klokt nog har han hållit sig till bygden vid älven och räknat bort upplandet. I annat fall hade han sannolikt aldrig blivit färdig. Det stora verket ”Med Dalälven från källorna till havet” av Karl Erik Forsslund hade en mycket bred uppläggning och blev följaktligen aldrig färdigt. Detta hindrar inte att även Björklund har hållit på länge. Hans förra bok, som handlade om Kilanda säteri, kom ut 2010. Dessutom har han givetvis samlat uppgifter om Göta älv redan dessförinnan, medan han sysslade med Risveden och Kilanda.

Museerna vid älven

Bo Björklund har skrivit ytterligare en värdefull krönika om västsvensk historia.
Bo Björklund har skrivit ytterligare en värdefull krönika om västsvensk historia.

Områdets historiska betydelse kan avläsas i antalet museer utefter älven. Göteborgs museer är många, och flera av dem speglar områdets historia. I Surte finns ett glasbruksmuseum. I Älvängen finns ett Repslagarmuseum. Lödöse har ett medeltidsmuseum med en varvshistorisk avdelning, Trollhättan har ett kanalmuseum, Trollhättans Museum, Saabs Bilmuseum och en hembygdsgård. I Vänersborg finns Vänersborgs museum och Kulturlagret. Strax utanför älvens mynning finns Älvsborgs fästning. Vid mynningen är Oscar II:s fort insprängt i berget. Vid Nordre älv ligger Ragnhildsholmens ruin. Bohus fästning ligger där älven delar sig i sina två armar. Utöver dessa museimiljöer finns mycket annat, som är lika eller nästan lika sevärt, framför allt slussarna längst uppe i älven. Bo Björklund har alltså mycket att skriva om.

Lockande layout

Han är en skicklig författare och förstår även värdet i anförda stycken ur samtida tidningar och äldre litteratur. Framför allt är bilderna många och av mycket god kvalitet. Sidorna är stora, och Björklund har lagt ner mycket arbete på layout. Varje uppslag lockar läsaren med intressanta bilder och rubriker. Börjar man bläddra i boken, blir man snart fast.

En kör av många röster

Björklunds storverk har titeln: Bo Björklund, Göta älvdalen: Berättelser och bilder (Förlag: Acta Risvedensis, 2016, 304 rikt illustrerade sidor i A4-format, ISBN 978-91-639-2015-8). Boken har sitt värde dels som en sammanfattning av den synnerligen rikhaltiga litteraturen om bygderna vid älven, dels som fördjupning inom många skiftande ämnen. Björklund är – till skillnad mot många andra författare – klar över värdet i att låta också andra röster komma till tals i boken. Ofta förekommer anförda stycken ur den lokalhistoriska litteraturen, tidningar, tidskrifter, lagar och förordningar. Framställningen blir på detta sätt mer omväxlande och får samtidigt ibland direktkontakt med dåtiden. En kör av många röster möter läsaren.

Omväxlande och många ämnen

Ämnena i sig är omväxlande. Kapitlen handlar om: Det medeltida Lödöse, det medeltida Kungälv, Nordens oroliga hörn, Borgar och befästningar i gränsområdet, Göta älv, fallen, slussarna, kraftverken, Flottningen på Göta älv och Vänern, Sjöfart från vikingatiden till ångbåtsepoken, Trafiken över Göta älv, broar, färjor överroddare, Olyckor och tillbud på Göta älv, Varven vid Göta älv, Tegelbruken vid Göta älv och i Vänersborg, Göteborg och dess föregångare vid Göta älvs mynning, Det sentida Kungälv – den svenska staden, Trollhättan – industristaden vid forsarna, Vänersborg – hamn- och sjöfartsstaden, Andra platser i Göta älvdalen, Järnvägar i Göta älvdalen. Ämnena är både många och omväxlande samt – i viss mån – uttömmande, om man ser till huvuddragen.

Fisket – förr betydelsefullt

Alafors är en av de fabriksorter, som får en utförlig beskrivning. Litografi ur Sveriges industriella etablissementer.
Alafors är en av de fabriksorter, som får en utförlig beskrivning. Litografi ur Sveriges industriella etablissementer.

Helt uttömmande kan dock inte ens en så noggrann och flitig forskare som Bo Björklund vara. I vissa fall kan det nämligen vara mycket svårt att få fram uppgifter. Under läsningen slog det mig, att fisket inte hade fått något eget kapitel. I det femte kapitlet finns visserligen ett mycket värdefullt avsnitt om ”Laxfisket i Lilla Edet”, men om det övriga fisket finns enbart smärre anteckningar här och var. Tack vare Göta älv kunde fattigt folk få gratis sovel till potäterna, om bara fiskelyckan var något så när. Givetvis måste pojkar, män och kanske även fruntimmer med metspön ha funnits överallt för några mansåldrar sedan, före den stora välståndsutvecklingen. Sådant fiske sätter dock som regel inte några spår i urkunderna, allra helst som dessa husbehovsfiskare nog föredrog att smyga med sin verksamhet. Deras fiskerätt var i många fall högst tvivelaktig. Fiskerätten tillhörde strandägarna, men till dem hörde inte glasbruksarbetarna i Surte eller pappersbruksarbetarna i Göta. Utvecklingen vad gäller insjöfiske gick under 1900-talet på de flesta ställen dithän, att markägarna inte brydde sig om sin fiskerätt utan lät folk fiska som de ville. Hade man inte fiskerätt, gjorde man dock klokt i att inte skylta med fisk och metspö och inte heller berätta alltför mycket om sina bravader som storfiskare. Ett och annat har Björklund dock funnit. Jag har stannat för ett avsnitt, som är belysande.

Fiskande flottningskarlar

På älven förekom flottning. Stockarna buntades ihop till stora buntar, så kallade ”moser”. Flottningskarlarna följde med dessa moser och bodde på dem som på ett slags farkoster. Björklund har funnit en intressant skildring, skriven av Stig Hallberg: ”Mosekarlarna var utrustade med roddbåt, en presenning, som riggades upp som skydd för väder och vind och där man lagade mat. På vägen fiskade man och sålde en del av fisken till bönder vid älvstranden och köpte kanske mjölk och potatis av dem. En del fisk åt man upp på resan, som ofta tog ganska lång tid om strömmen var svag. Man sålde också fisk i Göteborg.” Fisk från älven användes således till mycket. Hallbergs beskrivning visar också, att man gjorde som man ville. Flottningskarlarna saknade avgjort allt slags fiskerätt, men de fiskade ändå och bjöd ut sin fångst till salu. Flottningskarlarna levde både bokstavligt och bildligt av älven. Det finns mycket att säga i ämnet, och jag återkommer i en följande artikel.

Klicka här för denna artikel som pdf

 

Sjöfararna på stenåldern

Arkeologen Lou Schmitt är numera även sjöfartshistoriker. Länge har man begripit, att de äldsta stenåldersmänniskorna på svenska västkusten måste ha färdats till sjöss. Flertalet av den tidens boplatser låg nämligen på öar, men kan man komma vidare? Lou Schmitt framlägger tänkvärda och väl underbyggda försök.

Långa sjöresor från Nordtyskland

Redan 1963 påpekade arkeologen Troels-Smith likheter mellan Ahrensburg-kulturen i Nordtyskland och Hensbackakulturen på den svenska Västkusten. Han drog slutsatsen att stenåldersmänniskor från Tyskland under sommaren hade tillfälliga lägerplatser på Västkusten. Lou Schmitt tog elva år senare upp denna tanke och kunde underbygga den ytterligare. Flera andra forskare har anslutit sig till denna uppfattning. Man menar även, att när antalet jägare i Bohuslän blev för stort har många av dem sökt sig vidare norrut till Norge. På så sätt skulle även Norge ha koloniserats. Även där liknar nämligen den äldsta stenålderskulturen den nordtyska Ahrensburg-kulturen.

Skinnbåtar bör ha använts

Lou Schmitt vid stranden av Kattegatt.
Lou Schmitt vid stranden av Kattegatt.

Frågan är nu: vilka slags båtar har stenåldersmänniskorna använt? I en nyskriven artikel tar Lou Schmitt upp denna fråga. (Se: Lou Schmitt, The Continental Connection: a coastal excursion in time, geography and culture, artikel i: Norwegian Archaeological Review 2015). Vissa tyska fynd har tolkats som lämningar av skinnbåtar, men de är få och svårtolkade. Huvudsakligen arbetar Schmitt med ”jämförande folklivsforskning”. Han undersöker hur andra folk har löst sitt båtbyggeri. I första hand intresserar han sig för eskimåerna och deras kajaker eller skinnbåtar. Man hade sälskinn att tillgå. Schmitt påvisar emellertid, att även renskinn och älgskinn kunde användas.

Stockbåtar mindre lämpliga

Den, som tänker på sjöfarande stenåldersmänniskor, får dock genast stockbåtar, det vill säga kanoter av urholkade trästockar, i tankarna. En forskare (H. Glørstad) har föreslagit sådana båtar. Schmitt hävdar dock med goda skäl, att sådana båtar är mindre sannolika. De kan nämligen inte ta någon last att tala om, och de går inte bra i böljegången nära kusterna. En stor fördel med skinnbåtar är, att man kan dra upp dem på land, vända på dem och använda dem som ett slags tak eller ett slags gömställe (under säljakt). Ekstockar kan inte användas på detta sätt. Även skinnbåtar hade dock sina svagheter. Helst var fjärde dag men minst var tionde dag bör de dras upp på land och oljas in.

Sannolika tankegångar

För 10 000 år sedan var de öppna havsvidderna mycket mindre än i våra dagar. Man kunde färdas i kanot över stora sträckor med betydligt mindre fara.
För 10 000 år sedan var de öppna havsvidderna mycket mindre än i våra dagar. Man kunde färdas i kanot över stora sträckor med betydligt mindre fara.

Här och där efter kusterna bör man därför ha byggts upp depåer, där man kunde förvara fler skinn, sälolja och kanske även kåda eller harts. Lou Schmitts forskning innebär, att han lägger fram underbyggda tolkningsmöjligheter men inte någon bindande bevisning. Inför de få fakta, som vi har tillgång till, är det oundvikligt att tankarna går vidare. Där vetandet slutar börjar sannolikheten. Om arkeologer och historiker skulle undvika sannolikhetsresonemang, skulle de överlämna hela denna verksamhet åt mindre kunniga ”privatforskare”. Det skulle vara en olycklig utveckling. Bland de väl pålästa och omdömesgilla forskarna inom det sannolikas värld är Lou Schmitt en av uppslagsrikaste och omdömesgillaste. Nu har han givit oss även en sannolik bild av den äldsta stenålderns sjöfart.

Smalare farvatten förr

Mötte sjöfararna inte alltför stora öppna vatten för att kunna ta sig med skinnbåt från Tyskland över Danmark till svenska Västkusten? Så frågar en nutida sjöfarare, men dåtidens förhållanden var helt annorlunda. Stora delar av havsbottnarna runt Danmark var då fastland. Stora Bält var ett smalt sund, mycket lämpligt för kanoter och andra småbåtar. Från Danmark över till Varberg hade man endast fyra mils sjöresa med en ö på halva sträckan. Utefter hela svenska Västkusten hade man sedan skyddade inomskärsleder. Farvattnen var som gjorda för skinnbåtar som exempelvis kajaker. Vi har all anledning att tänka oss livlig sjöfart utefter våra kuster.

Klicka här för denna artikel som pdf