Georg Carl von Döbelns minnesgård

Krigslyckan växlar, och även krigshjältars anseende åker berg- och dalbana allteftersom konjunkturerna växlar för krigshistoria. En av dem, som har drabbats av detta, är Georg Carl von Döbeln, en av befälhavarna under finska kriget 1808-1809.

Skalden Runeberg – von Döbelns främjare

Födelsehemmet Stora Torpa i Segerstads socken. Foto: Lars Gahrn.

Visst fick han uppskattning under sin samtid, men när Johan Ludvig Runeberg besjöng honom i inspirerande och lysande dikter, blev von Döbeln ett av de stora namnen i vår historia. Runebergs dikter ingår i Fänrik Ståls sägner (1848 och 1860), som lästes i svenska skolor och ansågs ingå i den klassiska svenska litteraturen. Till von Döbelns storhet inför eftervärlden bidrog, att Fänrik Ståls sägner fick den bäste, som man kunde finna av alla tänkbara illustratörer, nämligen Albert Edelfelt. Teckningarna, som visar von Döbeln, hör till hans bästa. Edelfelt har uttrycksfullt återgivit von Döbelns energiska och kraftfulla profil. Hans bilder är så lyckade, att ett av dem har blivit frimärke i Finland.

Döbeln har hamnat i skymundan

Minnesstenen vid födelsehemmet.

Under vinterkriget blev hans gestalt en sinnebild för Finlandsinsamlingen. År 1947 ägnade Sture M. Waller honom en 632 sidor omfattande doktorsavhandling (Georg Carl von Döbeln: Studier i Sveriges militäriska och politiska historia 1808-1813, Lund 1947). Sedan denna storhetstid för von Döbeln har mycket hänt. Den stora litteraturen är inte längre så stor som den var, och Runeberg, därmed också von Döbeln, har hamnat i skymundan för alla andra litterära verk, som har skrivits under det hela århundrade och det halva århundrade, som har förflutit sedan Runeberg avslutade Fänrik Ståls sägner. Dessa betraktelser gjorde jag, när Niklas Krantz och jag besökte von Döbelns föräldrahem Stora Torpa i Segerstads socken i Skaraborg i Västergötland.

Föräldrahemmet hotades av fullständigt förfall

En målad tapet från von Döbelns dagar.

Föräldrahemmet, en röd stuga, som vittnar om enkla förhållanden, ägs och förvaltas av föreningen Döbelnförbundet, som bildades 1981 för att ta hand om och vårda denna byggnad. Isabel Hjelm hade vänligheten att visa Niklas Krantz och mig runt i byggnaden och berätta om Döbelnförbundet. Hon bor med sin familj i huset bredvid och är väl insatt i det mesta. Födelsehemmet hade länge stått öde och hotades av fullständigt förfall innan det räddades. Bygdens folk och andra västgötar hade dock kunskap om detta ställe i och med att en minnessten hade blivit rest av bygdens befolkning år 1898. Den talar om, att här föddes Georg Carl von Döbeln år 1758. Inte kunde man väl låta hans födelsehem falla ihop och ruttna ner bredvid minnesstenen! Hur skulle det se ut? En av dem, som tyckte så, var dåvarande landsantikvarien Sven Axel Hallbäck, en man som var verksam med mycket och lyckades få mycket gjort.

Stilfulla utställningar

Målad väggdekor från våra dagar omramar reproduktioner av Albert Edelfelts illustrationer.

Pengar samlades ihop. Huset rustades upp. Den 11 maj 1985 återinvigdes födelsehemmet som minnesgård. Huset är en minnesgård med bilder och texter om von Döbeln. Här i huset kan man också anordna möten och föreläsningar. Så här långt efter är givetvis det mesta förändrat, Men man har stött på en del av de målade väggfält, bestående av dekorationsmålning på väv, som fanns på 1700-talet. Denna målade väv är inramad som en tavla och hänger på detta sätt även i våra dagar på en av väggarna. I två rum täcks väggarna som sagt av bilder och texter om von Döbelns historia. I stora salen hänger reproduktioner av Albert Edelfelts bästa bilder, som omramas av nya dekorationsmålningar i gammal stil. Här finns också en porträttmålning av von Döbeln, givetvis en reproduktion. Här kan man se också ett par större porträttmedaljonger, som visar von Döbelns skarpa profil. Här finns också några nollstolar med påfågelsdekor. De liknar möbler från von Döbelns tid men är tillverkade senare. Utanför byggnaden finns som sagt minnesstenen men även Götiska Förbundets märke, fastsatt i ett stenblock. I huset upptäckte Niklas Krantz bleknade bilder, som visade, att den militärkulturhistoriska föreningen Westgiötha Gustavianer hade haft exercisuppvisningar på platsen. Fotografier visade, att även den militärhistoriska föreningen från Oravais i Österbotten i Finland hade gästat minnesgården.

Samhörigheten med Finland främjas

En medaljong visar von Döbelns uttrycksfulla profil.

”Den ideella föreningen Döbelnförbundet skall enligt sina stadgar verka för att Georg Carl von Döbelns minne hålls levande. Den skall främja samhörigheten mellan Sveriges och Finlands folk och efter förmåga bidraga till vården av de båda folkens gemensamma historiska minnen. Detta sker genom forsknings- och föreläsningsverksamhet och andra kulturella aktiviteter, som anknyter till von Döbeln och hans tid.” Så skildras förbundet på sitt informationsblad. Som ni märker har man uträttat åtskilligt, och mer skulle kunna berättas, men förbundet har hamnat i motvind. I likhet med så många andra föreningar kämpar Döbelnförbundet med många svårigheter, inte minst ekonomiska. Det kostar som bekant pengar att underhålla ett hus och värma upp det på vintern. Folk är inte längre lika villiga att arbeta inom föreningslivet, och von Döbeln har hamnat i en vågdal.

Följ von Döbelns valspråk!

Götiska Förbundets märke.

Eldsjälar och stödjande medlemmar efterlyses. Förbundet behöver med andra ord fler människor, som är som von Döbeln. Han var en verklig eldsjäl, som gick in för allt helhjärtat, vare sig det gällde tjänsten eller kärleken. På ett lyckat sätt har han givit uttryck för sin iver och sin pliktkänsla i sitt valspråk eller skall man säga i de honnörsord, som sammanfattar hans strävan: Ära, Skyldighet, Vilja. Man behöver inte syssla länge med von Döbeln för att stöta på dem. De anförs ofta och tillhör de bevingade valspråken. Georg Carl von Döbeln var inte bara en handlingens man utan även en framstående talare, som kunde uttrycka sig träffsäkert. Hans valspråk har ett budskap även till vår tid. Den inställning, som von Döbeln hade, är nödvändig för alla samhällen, föreningar och enskilda. Utan den går förr eller senare allt förlorat, från minnesgårdar till storfurstendömet Finland.

Lars Gahrn

2021-11-18

Musik och militärhistoria kring Kronhuset

Kronhuset är ett av Västsveriges kulturhus med musik och sång både ute och inne. Under kulturkalaset 2018 bubblade Kronhusområdet av liv och verksamheter. Jag skall berätta om en del av detta för att visa min uppskattning och på detta sätt efter fattig förmåga bidraga till att verksamheterna kommer tillbaka.

Önskekonsert med Helperin

Salomon Helperin bläddrar i sina noter och dryftar lämplig melodi med ett par åhörare. Det blev Happy Birthday. Foto: Lars Gahrn.
Salomon Helperin bläddrar i sina noter och dryftar lämplig melodi med ett par åhörare. Det blev Happy Birthday. Foto: Lars Gahrn.

Min kulturvandring genom Göteborg lördagen den 18 augusti började dock vid domkyrkan. Där bjöds för sista gången under detta år tornmusik med trumpetaren Salomon Helperin. Förra året hade jag varit där två gånger, men vid båda tillfällena hade bröderna Helperin (Salomon och Samuel) föredragit att stå och spela på Domkyrkoplan framför torningången. Skulle jag i år få höra spel uppifrån tornet? Denna gång stod Salomon Helperin återigen nere på marken. Det var lätt att begripa varför. Han är vänlig och trevlig, och han älskar samspelet med åhörarna. Mellan musikstyckena pratar han med publiken och blommar då upp som scen­personlighet. Nytt för i år var, att åhörarna fick önska musikstycken. En ung flicka fyllde år just den lördagen. Då spelades ”Happy Birthday”. Någon önskade psalmen ”Den sommartid nu kommer”.

God, glad och vänlig stämning

En lotta skalar potatis (ett slags rotfrukt, nu använd som råmaterial till chips).
En lotta skalar potatis (ett slags rotfrukt, nu använd som råmaterial till chips).

Salomon spelade psalmen utan noter men kom av sig. Han improviserade dock något liknande och fortsatte som om ingenting hade hänt. Han var så nöjd med sin lyckade improvisation, att han efteråt nämnde, att han hade kommit av sig. (Musiker brukar som regel inte kännas vid sina tillkortakommanden, men detta var så lyckat, att han hade anledning att vara stolt.) Ur Salomon Helperins samspel med åhörarna växte en god, glad och vänlig stämning fram. Detta år hade han en helt ny förklaring till varför han inte spelade från tornet: Vid regn kunde befaras att tornmusikanten halkade och föll över det alldeles för låga skyddsräcket. Vid minsta fara för regn förbjuder facket Helperin att spela från tornet. Man bör dock ha klart för sig att hans förklaringar är en del av den förstklassiga underhållning, som han bjuder. Han är en ytterst skicklig trumpetare, och står han nere på marken, kan han spela även de allra finaste nyanserna. Årets show kom mig att tänka på Victor Borge, som var både en stor musiker och en framstående underhållare.

Potatiskok i fältkök

En stadssoldat med en bygel att sätta om halsen på bråkstakar berättar om sin verksamhet. Till höger ses Sven Hagnell.
En stadssoldat med en bygel att sätta om halsen på bråkstakar berättar om sin verksamhet. Till höger ses Sven Hagnell.

I Kronhusparken anordnades ett historiskt fältläger. Karolinerna var flest och kom från Kongliga Elfsborgs Regementes Caroliner (KERC), men där fanns även föreningarna Gustaf II Adolfs fotfänika, Westgiötha Gustavianer, Gathenhielms kapare, Göteborgs Artilleri (inriktat främst på karolinsk tid) och Artilleriavdelningen i Göteborg. Den sistnämnda bidrog med ett fältkök från 1916, en vagn, som överlevde avhästningen och senare kopplades på en traktor. Fältköket skall ha varit i tjänst ännu på 1970-talet och har alltså tjänstgjort under ett halvt århundrade. Även här i Kronhusparken var det igång. Två lottor eller kvinnliga soldater, mycket tjusigt friserade i 1940-talets stil, satt och skalade potatisar, som kokades i fältköket. (För det uppväxande släktet bör jag kanske förklara att potatis är en rotfrukt som kan förädlas till chips och numera är känd som råämne till chips.) Dessutom stektes köttbullar. Knektarna i Kronhusparken behövde inte svälta. Min far, Lennart Gahrn, var stormpionjär vid infanteri­regementet i Halmstad. Hans regemente övade vid något tillfälle tillsammans med Göta Artilleriregemente, som ännu hade hästar som dragare. Detta hände runt 1950, och fältköket kan alltså mycket väl ha varit med vid dessa övningar.

Utryckning till Arendal

Karl XII hade infunnit sig i härlägret.
Karl XII hade infunnit sig i härlägret.

Soldater ur lägret tågade iväg upp till Bältesspännareparken för att visa att de fanns och locka åskådare ner till fältlägret. Carolinerna hade med sig två fältkanoner, som manskapet rullade utan hjälp av hästar. Vid Lejontrappan stannade de och sköt salutskott ut över Stora Hamn­kanalen. I lägret bjöds på förevisning av sjukvård, som i många fall betydde amputation. Där förekom också modevisning. De olika föreningarna hade kläder och uniformer av olika slag från många olika tider. Man hade mycket att berätta om dräkterna, som dessutom var mycket vackra. I lägret kunde man köpa ”vänskapsbröd”, bakat enligt gammalt recept, och våfflor bland mycket annat. Kronhuset har sin plats i Västsveriges försvarshistoria. År 1719 höll Tordenskiolds flotta på att skjuta sönder Älvsborgs fästning. Artilleriet på Älvsborg gick i sin tur illa åt den danska flottan, men i Göteborg befarade man att fästningen skulle erövras. Överste Staël von Holstein lånade då några kanoner, som stod i lager i Kronhuset. Han satte upp ett batteri på Arendal. Härifrån började han beskjuta danska flottan. Härigenom fick svenskarna övertaget. Danska flottan gav upp belägringen och seglade undan. I Kronhusparken spelade man med jämna mellanrum upp denna utryckning med kanoner från Kronhuset till Arendal.

Utsökt, sade Karl XII

Bland Carolinerna fanns en man, som liknade Karl XII och därför fick spela kungen. Sven Hagnell, som var konferencier och presentatör på ett trevligt och humoristiskt sätt, intervjuade Karl XII och frågade vad kungen tyckte om mobiliseringen? ”Den var utsökt”, svarade Hans Majestät. Onekligen skedde den med både fart och fläng. Litet märkligt är, att man kunde fråga Karl XII, som stupade 1718, om en mobilisering, som inträffade 1719, men kanske skall man inte titta alltför noga på årtalen i dessa sammanhang.

Wadman – en protestsångare

Wadmans sjunger med kraft och eftertryck.
Wadmans sjunger med kraft och eftertryck.

På Kronhusgården höll Polisens Musikkår konsert. I Kronhusparken sjöng och spelade artistgruppen Wadmans några av skalden Johan Anders Wadmans dikter. Artistgruppen har tonsatt 25 av skaldens dikter. Wadman, känd som ”Göteborgs Bellman”, föddes 1777 och dog 1837, alltså för snart 200 år sedan. Det gäller att finna eller komponera melodier, som passar ihop med de gamla dikterna, och som inte är alltför uppenbart nutida. Detta har Wadmans lyckats utmärkt med. Melodierna tolkade även på ett utmärkt sätt det glada humör, som präglar skaldens diktning. När man lyssnade på sångerna, förstod man klarare än tidigare, att Wadman var Karl Johanstidens motsvarighet till sentida protestsångare. Dikterna har uddar åt många håll, inte minst mot prästerskapet. Klokt nog tryckte Wadman inte sina mest anstötliga dikter under sin livstid, men vänner letade fram dem efter hans död och befordrade dem till trycket i nya upplagor av hans samlade skrifter. Ryktena om hans dikter var dock i omlopp. Prästerna och hans andra offer för allsköns giftigheter visste, var de hade honom, och vad han tänkte om dem. Hans anseende var inte det bästa hos dem. Man kan nog säga att han var litet av en protestsångare. Grovkornigheten gjorde att många andra stöttes tillbaka, men den var ju bara rolig så fort man hade fått några supar i sig. Där, bland glada och beskänkta dryckesbröder, var Wadman ett stort namn. De hyllade honom och hedrade hans minne. Han har tyvärr inte blivit ett stort namn i litteratur­historien, men hans diktning lever. Den har aldrig blivit bortglömd. Med glädje hälsar jag Wadmans’ utmärkta tolkningar av skaldens dikter. Monumentet rör på sig.

Lars Gahrn